av Lonchen Rabjam

 

 

Jeg hyller alle edle som er innehar den suverene medfølelse!

 

Jeg hyller han som er fordypet i opplevelsen av den fundamentale rom, den opprinnelige grunn, som gjennom utstrømningen og oppløsningen av aktiviteter har omsorg for alle vesener, og åpenbarer en mangfoldig fremvisning i kraft av hans iboende medfølelse – en storslagen sol, umåtelig og praktfullt strålende.

 

Jeg hyller han som reiste til byen Kushinagar da han hadde fullført sin oppgave til det fulle for å temme de som fikserte på tingenes bestandighet.

 

Jeg har kommet til å forstå samsaras natur, og fordi tingene av denne verden ikke har noen sann virkelighet, kaster jeg nå av denne ubestandige, illusoriske kropp, så lytt mens jeg gir dette rådet av enestående gagn.

 

Vi har blitt forledet av vår forestilling om at dette livet er virkelig. Tingene er ubestandige av natur og uten noen virkelig mening. Så, ved å ha innsett med sikkerhet at ingenting er pålitelig, vær så snill og praktiser den hellige dharma fra nå av.

 

Venner og ledsagere er som gjester, på ingen måte bestandige. Selv om de kan samles rundt dere for en tid, skilles dere fra dem altfor snart, så gi slipp på følelsesmessige bånd til venner, som er som magiske fremtredelser. Vår snill og praktiser den hellige dharma, en varig kilde til gagn.

 

Rikdom og eiendeler som dere samler og hamstrer er som honning – ting som dere samler sammen, men andre gleder seg med – så saml fortjeneste ved å øke deres gavmildhet mens dere kan. Vær snill og forbred dere nå for deres fremtidige reise.

 

Deres boliger, som er vel bygget, men allikevel gjenstand for ødeleggelse, er som noe som er på lån. Dere har ingen makt til å bli igjen når tiden har kommet for å gå videre. Gi fullstendig slipp på fasinasjonen over travle steder – sett deres lit til et ensomt sted fra nå av.

 

Å like og å ikke like er som et barns lek. Meningsløs klynging og aversjon er som et brennende flammehav. Gi fullstendig slipp på deres krangler og den ondskap dere viser hverandre – tem deres egne sinn fra nå av.

 

Handlinger, som ikke har noen sann essens, er som magiske illusjoner. Selv om dere strever her og nå, vil det ikke bli noe endelig resultat. Gi slipp på aktivitetene av dette liv og tingene av denne verden – søk veien til frigjøring fra nå av.

 

Denne kroppen av frihet og mulighetene som dere har oppnådd er som et kostbart skip som gir dere mulighet til å frigjøre dere selv fra havet av lidelse, så gi opp latskap, sløvhet og utsettelse – vekk kraften i din iherdighet fra nå av.

 

Den hellige guru er som en ledsager som følger dere gjennom et skremmende sted. Vær snill å vis denne veilederen, som beskytter dere fra fienden, samsara, stor ære og respekt – vis en utrettelig tillit med kropp, tale og sinn fra nå av.

 

Dype åndelige råd, som helende nektar, er den beste kur for sykdommen av negative følelser, så vær snill å stol på disse i ditt liv, kultiver dem grundig og oppnå herredømme fra nå av.

 

De tre høyere belæringer, som er fullstendig rene, er som en ønskeoppfyllende juvel. De er veien som bringer glede i dette og fremtidige liv og leder til det høyeste mål. Siden de forsikrer oppvåkning, den hellige tilstand av fred, vær snill å anvende dem i ditt liv fra nå av.

 

Belæringer, i all deres mangfold, er som en kostbar lampe, som fordriver mørket av uvitenhet og lyser opp veien til frigjøring. Siden å lytte til dem åpner opp øyet av tidløs bevissthet og kaster lys av fortjeneste og glede, vær snill og vær upartisk og ikke-sekterisk fra nå av.

 

Dyp kontemplasjon er som teknikken til en gullsmed, som skjærer gjennom all tvil og spekulasjon på hva som er eller ikke er sant. Så vær snill å bruk den opphøyde kunnskap som kommer fra å tenke over det dere har hørt til å oppnå fullstendig herredømme fra nå av.

 

Meditasjon er av natur som å smake på nektar. Å meditere på betydningen av det dere har hørt og kontemplert over pasifiserer alle sykdommer av negative følelser. Dere vil krysse havet av betinget eksistens og ankomme den andre bredd – hjerteessensen. Vær snill og mediter i skogen fra nå av.

 

Anskuelse er av natur som et klart og åpent rom, fritt for alle forskjeller som høy og lav, og alle begrensninger og ytterligheter. Den er uten noen endelige dimensjon, og er hinsides tale, forestilling og beskrivelse. Vær snill og bruk metoder for å innse dette fra nå av.

 

Meditasjon er av natur som et fjell eller hav, uten overgang eller forandring, klart og uberørt. Den pasifiserer alt som medfører distraksjon og konseptuel tenkning. Vær snill og mediter på virkeligheten akkurat slik den er fra nå av.

 

Opptreden er av natur som en vis person, som er bevisst på hva som er sømmelig og nyttig i enhver situasjon. Klynging og besettelse, akseptering og avvisning, undertrykkelse og hengivelse – disse tilhører alle verdenen av illusjoner, så vær snill og vær fri for dualistisk fiksering fra nå av.

 

Frukten er av natur som rikdom en god leder tar styring over: dere blir selv rike, og gagn for andre utrettes spontant. Det finnes ikke håp eller frykt, bare et sinn som har naturlig fred. Vær snill å bestrebe dere for å oppnå frukten fra nå av.

 

Sinnet er av natur fenomenenes fundamentale rom, som er som himmelen. Rommet er av natur den endelige meningen til sinnets ekte natur. Den suverene tilstanden er fullstendig ensartet og ikke-dualistisk, så vær snill og innse den med sikkerhet fra nå av.

 

Fenomenene i all sitt mangfold er som refleksjoner i et speil. De er synlige men allikevel tomme, uten at ”tomhet” kan finnes noe annet sted. Med et sorgfritt sinn, som ikke navngir fenomener som like eller ulike, vær snill og kjenn dette med sikkerhet fra nå av.

 

Å gripe etter objektene du tingliggjør er som å være i en drøm. Sannheten er ikke-dualistisk, for dualistisk oppfattelse er forårsaket av vanemønstre og er bare navn som gis av vanlig bevissthet, de er tomme i kraft av deres egen essens. Vær snill og vær oppmerksom på ikke-dualitet fra nå av.

 

Samsara og nirvana er av natur som et illusorisk spill. Selv om ting kan virke å være gode eller dårlige, er de i virkeligheten like. Alt er ufødt som rommets natur, så vær snill og kjenn dette med sikkerhet fra nå av.

 

Behagelige og smertefulle opplevelser basert på forvirring er av natur som fantasifostre. Selv mens positive og negative årsaker og virkninger oppstår hver for seg, er de av natur ufødte, deres essens er uten overgang eller forandring. Vær snill og kjenn dette med sikkerhet fra nå av.

 

Fenomener som navngis av vanlig bevissthet er som barns lek. I virkeligheten vedblir de ikke på noen bestemt måte, men gjennom konseptuel analyse klamrer mennesker seg til bestemte filosofier om godt og dårlig. Vær snill og vær oppmerksom på fenomenenes likhet fra nå av.

 

Videre er gavmildhet som en skattkiste med juveler, en årsak til en uutømmelig og for alltid økende rikdom. Vær snill og vær fra nå av sjenerøs mot alle som gir deg en mulighet til å oppnå fortjeneste – om de er ydmyke, store, eller midt i mellom – på den måten som er passende.

 

Tålmodighet er som et stort hav, en storslagen sinnsro. Å forbli uforstyrret av utfordringer er den beste av alle åndelige egenskaper. Å akseptere lidelse, å utvikle medfølelse og så videre – vær snill å bli vel kjent med disse fortrinn fra nå av.

 

Iherdighet er som et stort, flammende bål som destruerer det som er upassende og næres av det som er positivt. Vær snill og søk veien til frigjøring fra nå av uten å gi etter for utsettelse, apati eller latskap.

 

Urokkelig, meditativ stabilitet er som det mest majestetiske fjell, uforstyrret av konseptuelle rammeverk og sanseobjekter, en tilstand av likevekt som hviler uforstyrrelig i hva det enn fokuseres på. Vær snill og kultiver meditativ stabilitet fra nå av.

 

Opphøyet kunnskap, av et stort omfang, er som solen som fordriver mørket av uvitenhet og opplyser den hellige dharma, nærer hagen av frigjøring og tørker ut reservoaret av feil. Vær snill å se til at den blomstrer fra nå av.

 

Virkningsfulle metoder er som en som veileder de som leter etter edelstener, og leder vesener til gledens øy over havet av lidelse. Alle oppnår de tre edle kayaer, og de to typer av fortjeneste forsikres spontant. Vær snill å gagne andre med virkningsfulle metoder fra nå av.

 

Tapperhet er som en mester som overvinner motstandere, utjevner hordene av negative følelser og bringer dem til veien av oppvåkning. Siden den perfeksjonerer oppsamlingen av fortjeneste og sørger for frihet for hindringer, vær snill og anvend den i deres liv fra nå av.

 

Aspirasjon er som en stor ønskeoppfyllende juvel. Alle ønsker oppfylles spontant, og suveren lykksalighet blomstrer på en naturlig måte. Å vende ditt sinn mot fred er å få dine ønsker oppfylt. Vær snill og utvikl forhåpning om det høyeste nivå fra nå av.

 

Tidløs bevissthet er som svulmende skyer på himmelen. Fra skyene av meditativ fordypelse og perfekt hukommelse faller regnet av gagn og glede og modner fullstendig avlingen av oppsamlet fortjeneste for alle vesener. Vær snill og strev for å oppnå opplevelsen av tidløs bevissthet fra nå av.

 

Virkningsfulle metoder og opphøyet kunnskap er som et adelig sete. De forhindrer at du faller ned i betinget eksistens eller nirvanas fred, og din egen og andres gagn er forsikret. Du følger de fem veiene til toppunktet, og de tre kayaene er spontant tilstedeværende. Vær snill og strev for å utføre virkningsfulle metoder og opphøyet kunnskap fra nå av.

 

Ting som leder til oppvåkning, som finnes i kjølvannet til de opphøyde gjennom de tre tider, er som en stor, fin vei. Det finnes 37 av disse – de fire fundamenter av oppmerksomhet og de andre. Vær snill og forsøk å pleie dem fra nå av.

 

Og kjærlighet er som fine foreldre i alle de seks klasser av vesener som har en uopphørlig medfølelse for sine barn, som tjener dem med ømhet og alltid er til nytte. Vær snill og kultiver kjærlighet i ditt liv fra nå av.

 

Medfølelse er som en bodhisattva, et barn av de seirende, som tar andres lidelse som sin egen og bærer rustningen av anstrengelse i sin søken i å fri dem fra denne lidelsen. Vær snill og anvend medfølelse i livet fra nå av.

 

Glede er som den eldste i familien, som gleder seg over andres fortjeneste og fryder seg over å være i stand til å forsørge dem. Vær snill og bli fullstendig kjent med glede fra nå av.

 

Upartiskhet, av natur som den dype grunn, er fri for forstyrrende følelser og klamring eller aversjon mot nær eller fjern. Den er suverent lykksalig og vedblir uforanderlig som alle tings likhet. Vær snill og bli naturlig kjent med upartiskhet fra nå av.

 

De to aspektene av bodhichitta er som en veiviser en kan ha tillit til, som leder alle edle til øya av frigjøring, som er uforferdet av betinget eksistens og sørger for rikelig med gagn for andre. Vær snill og vekk dem igjen og igjen fra nå av.

 

Hengivenhet er som havets store reservoar, fylt med det som er gagnlig, men allikevel av en enkelt smak fra begynnelse til ende. Den svulmer opp med bølgene av tillit som aldri feiler. Vær snill og stol på hengivenhet fra nå av.

 

Dedikasjon er som rommets uutømmelige skatt. Ved å dedisere noe i fenomenenes fundamentale rom, garanterer du at det aldri vil minke, men alltid øke. Dharmakaya er den samme smak hvor i rupakayaene er spontant til stede. Vær snill og rens subjektet, objektet og deres relasjon fra nå av.

 

Fryd er som rommets sfære. Den omfavner ubegrenset fortjeneste, er uten en fastsatt referanseramme, fri for arroganse, urokkelig og er fullstendig klar. Vær snill og fryd deg igjen og igjen fra nå av.

 

Oppmerksomhet er som en ypperlig krok, som holder fast sinnets herjende, utemmede elefant, trekker det fullstendig bort fra det som er dårlig og bringer det naturlig mot det som er edelt. Vær snill og anvend oppmerksomhet i livet ditt fra nå av.

 

Årvåkenhet er som en god, udistrahert vakt, som ikke gir tyven, uedle handlinger, noen anledning, men tar på seg å vokte rikdommen av fortjeneste. Vær snill og stol på årvåkenhet med visshet fra nå av.

 

Påpasselighet er som et omkransende festningsverk med vollgrav som forhindrer invasjon av plyndrende horder av negative følelser, og samler styrkene som går seirende ut av kampen med fienden, karma. Vær snill og strev for å vokte ditt sinn fra nå av.

 

Og tillit er som en fruktbar mark som gir opphav til alt som ønskes, hvor avlingen av oppvåkning modnes, og som forsikrer glede for dette og fremtidige liv og gagn for alltid. Vær snill og forsikr deg om at din tillit blomstrer fra nå av.

 

Velvilje er som en vakker dam av lutusblomster som tiltrekker det som er hellig og behager vesener; den er selve essensen i nytelse av rikdom og dens belønning. Vær snill og bring andre glede fra nå av.

 

Behagelig tale er som gudenes klangfulle tromme, aldri upassende, men er tiltrekkende på veseners sinn og gir gjenklang for de som skal veiledes og vekker glede i dem. Vær snill og skap glede ved å berømme andre fra nå av.

 

Rolig opptreden er som en hellig vismann, som avholder seg fra uedle handlinger og vekker tillit hos andre, avviser hykleri og forsikrer en tilstand av naturlig stillhet. Vær snill å oppta uklanderlig opptreden fra nå av.

 

Den hellige dharma er som den kraftfulle Sugata, passende for alle, allikevel større enn alle, i harmoni med alt, men allikevel forskjellig fra alt. Vær snill og stol på den hellige dharma fra nå av.

 

Denne kroppen med dens friheter og muligheter er som et illusorisk herskapshus. Det er åpenbart for nå, men vil kollapse uten forvarsel. Det er ingen tid å miste i dette liv, for fenomenene er sammensatt og vil skuffe deg. Vær snill og kom dette i hug igjen og igjen fra nå av.

 

Rikdom er upålitelig, som skyer om høsten. Heldig skjebne vil av natur forfalle; det finnes ingen sann essens i dens innerste kjerne. Vær snill og innse denne sannhet med visshet fra nå av.

 

Alle vesener er ubestandige, som gjester som kommer og går. Den foregående generasjonen har gått hen, og med tiden vil også de yngre generasjoner gå bort. De som er i live i dag vil være borte om hundre år. Vær snill og innse dette med visshet fra nå av.

 

Opplevelsene i dette liv er som om de skjedde i løpet av en enkelt dag, mens opplevelsene i bardotilstanden er som en drøm i natten. Opplevelsene av det neste liv vil komme like snart som morgendagen. Vær snill og praktiser den hellige dharma fra nå av.

 

Ved å ha beskrevet alle dharmaens aspekter slik med metaforer, har jeg enda en formaning til de som tillit. Når ting har kommet sammen vil de til slutt gå fra hverandre, så jeg vil ikke forbli, men vil gå til øya av frigjøring. Siden ingenting i samsara er pålitelig, vær snill og nå den pågående tilstanden av ekte væren, den ufødte dharmakaya.

 

Sanseopplevelsene i denne verden er som slue trollmenn, av natur falske, som flørtende koketter. Siden de frarøver sinnet fortjeneste og forsterker negative følelsesmønstre, vær snill og kast dem tilside og praktiser den hellige dharma.

 

Hvis du ikke har noen tilfredshet, er du fattig selv om du kan være rik, for sinnet til en gnier blir aldri tilfredsstilt. De som er tilfredse er i sannhet de rikeste. Selv om de har lite, er deres sinn fylt med glede.

 

Det har blitt sagt at ”Oppgi alt som er skadelig og skap gagn uten nøle verken dag eller natt, med et sinn som er fokusert på det som er edelt”. Så vær snill og praktiser den hellige dharma uten å bli distrahert for et øyeblikk; du vil møte døden uten anger og vil gagnes i fremtiden.

 

En ting til, mine studenter: vi er knyttet sammen gjennom dharma og samaya takket være vår felles karma og rene aspirasjon over svært lang tid. Selv om vi har møttes, må vi skilles; mester og disippel må skille lag. Vær snill og forstå at vi er som reisende som møtes på en markedsplass.

 

Jeg gir dette rådet fra mitt hjerte kun for å gagne dere. Gi slipp på distraksjoner og komplikasjoner som hjemland, rikdom, nære venner og kjærlige relasjoner, og vær snill og kultiver meditativ stabilitet i fredlige omgivelser.

 

Når tiden kommer for dere til å reise kan ingenting hindre dette; dere trenger den hellige dharma for å møte døden uten frykt. Vær snill og anstreng dere fra nå av for å bli kjent med guruens kjerneinstruksjoner, belæringene som ligger i selve hjertet av den dype mening.

 

Blant alle belæringer, så ligger de om hjerteessensen av fullstendig klarhet – den hemmelige betydningen av Nyingtik-belæringene – i alle tings innerste vesen. De er de høyeste av alle, veien til buddhatilstanden i et enkelt liv. Vær snill og forsøk å oppnå denne fullstendige positive tilstanden av lykksalighet.

 

Videre, søk belæringer fra de hellige av linjene som holder den viktigste nektar av dyp mening. Bruk styrken i din utholdenhet for å praktisere i ensomhet. Slik vil du raskt oppnå tilstanden til en seirende.

 

Den hellige dharma forsikrer en fullstendig og opphøyet lykksalighet fra nå av og gagn i fremtiden. Alle dens kvaliteter er ikke umiddelbart synlige, så være snill og anstreng dere fra nå av for å virkeliggjøre hjerteessensen mening.

 

Stjernenes mester, månen uforhindret av skyer, som er full med alle egenskapene av helhet, er i ferd med å stige opp. Baldakiner, parasoller, seierflagg, lyden av musikk og samlingen av dakaer og dakinier gjør alt så vakkert. Lotus-ansiktet til beskytteren, legemliggjøringen av medfølelse som tar meg i hans omsorg, inspirerer meg. Nå er det tid for å reise, som en reisende som ferdes på den åpne vei. Gleden jeg føler ved å dø er min største bragd, langt større enn handelsmannens, som har samlet et helt hav av rikdom, eller Inndras, gudenes herre, som har seiret i slag, eller enhvers, som opplever lykksalighet ved å oppnå meditativ stabilitet.

 

Jeg, Pema Ledred Tsal, vil ikke trekke ut tiden, for jeg skal innta tronen av udødelighet og suveren lykksalighet. Dette livet, min karma, oppfattelsene i dette liv – alt har kommet til en ende. Når visjonene av rene land oppstår i bardotilstanden, vil jeg være umiddelbart og spontant oppmerksom på at disse i virkeligheten er bevissthetens egne fremvisninger. Derfor er jeg nær ved å oppnå den pågående og autentiske væren av den opprinnelige tilstanden.

 

Fordi jeg i sannhet er velsignet, burde dere og andre være glade. Bruk dette illusoriske liv til å nå målet, øya av frigjøring. Det er mitt håp at vi vil måtes igjen, mine hellige disipler, og at vi vil gledes og frydes i dharmaen.

 

Men for nå har vår forbindelse i dette liv opphørt. Gråt ikke over bortgangen til denne vandrende tigger som er fornøyd med sin lott. Be i stedet til han uten stans.

 

Dette er mine råd, gitt for å gagne dere, som et mangfold av lotusblomster som gleder biene – dere, mine trofaste. Måtte fortjenesten av disse velvalgte ord forsikre at alle i de tre verdener går inn i nirvana på et nivå av opprinnelig væren!

 

Dette avslutter mitt testamente, Plettfritt lys, råd fra Drimé Özer.

 

 

Oversatt til norsk av Aksel Sogstad fra A Marvelous Garland of Rare Gems, Nyoshul Khenpo, som ble oversatt til engelsk av Richard Barron.

 

© Aksel Sogstad

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.